درخواست برای ( امتحان کانکور دور ۳۱ ستاژ قضایی )

قابل توجه متقاضیان دور ۳۱ ستاژ قضایی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان.

متقاضیان که خواهان ثبت نام و اشتراک در امتحان کانکور دور (۳۱) ستاژ قضایی می باشند ، برای ثبت نام آنلاین باید قرار ذیل عمل نماید.
اسناد مورد نیاز: لطفا قبل از شروع درخواست بصورت آنلاین اسناد ذیل را آماده نمائید!